Polityka prywatności

1. Definicje

1) Administrator – Paulina Szczechla – oznacza Paulinę Szczechlę z siedzibą w Opolu, przy ul. 1 Maja 30A/108, który jako właściciel strony psychoterapiaopole.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

2) Strona – strona informacyjna dostępny pod adresem https://psychoterapiaopole.pl

3) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Strony Paulina Szczechla Psychoterapia.

4) Podmioty współpracujące – podmioty, z którymi współpracuje Administrator.

5) Usługa – dostęp do informacji publikowanych na stronach Pauliny Szczechli.

6) Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne w tym: komputer, laptop, telefon, smartphone czy tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa .

§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1) Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na bezpłatnym dostępie do materiałów i informacji zgromadzonych na Stronie.

2) Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Każdy Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług. Opis Usług stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3. Przeglądanie i pobieranie informacji

1) Przeglądanie informacji publikowanych na stronie Paulina Szczechla nie wymaga rejestracji konta.

§4. Odpowiedzialność i wymogi techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

1) W celu korzystania z usług na stronie Paulina Szczechla wymagane jest dysponowanie urządzeniem z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Pauliny Szczechla, przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet i posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

2) Stosowane przez Administratora systemy, zabezpieczenia i aplikacje posiadają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie portalu, lecz zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia portalu w momencie, w którym konieczna jest naprawa lub modernizacja strony.

3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, które nastąpiło w wyniku ewidentnego naruszenia Regulaminu przez Klienta. Administrator nie ponosi także, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników.

c) utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Administratora w tym w szczególności przez działanie osób trzecich.

d) szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta.

e) szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu.

f) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

§5. Obowiązki i prawa Użytkowników

1) Zabronione jest:

a) używanie wulgaryzmów i słów potocznie uznanych za obraźliwe.

b) obrażanie, naśmiewanie się i upokarzanie innych Użytkowników.

c) umieszczanie treści pornograficznych, reklam, spamu, różnych form dyskryminacji, linków kierujących do materiałów nielegalnych oraz rozpowszechnianie materiałów chronionych prawami autorskimi.

d) kierowanie pod adresem strony Paulina Szczechla szydzących i obraźliwych treści, mających na celu dyskredytowanie autorów publikacji.

2) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści i materiały zwłaszcza w sytuacji naruszania praw autorskich czy osób trzecich.

3) Użytkownik ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii o ile nie naruszają one Regulaminu Strony.

§6. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Paulina Szczechla, z siedzibą w Opolu, 1 Maja 30A/108.

2) Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania można znaleźć w Polityce Prywatności.

§7. Prawa autorskie

1) Treści, w tym poszczególne jego części zawarte jak i publikowane na Stronie, jak materiały w tym: zdjęcia, grafiki czy filmy korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.).

2) Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich, wynikającej z przepisów ustawy pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

3) Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu wymaga odrębnej zgody Administratora. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem portalu poprzez wysłanie wiadomości listu poleconego na adres Paulina Szczechla, 1 Maja 30A/108, Opole.

§8. Ważność postanowień

a) W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§9. Właściwość sądu

a) Wszystkie, ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa stosuje się zasady ogólne, wynikające wprost z obowiązującego prawa.

§10. Obowiązujące prawo

a) Do wszystkich stosunków prawnych związanych z Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z wiążących regulacji dotyczących konfliktu prawa.

§11. Tryb zmiany Regulaminu

a) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

b) O treści zmian jak i nowym brzmieniu Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani w formie listownej oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacja na głównej stronie.

§12. Dostępność Regulaminu

a) Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://psychoterapiaopole.pl/regulamin

§13. Wejście w życie

a) Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.11.2021 r.

§14. Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

a) listownie: Paulina Szczechla, 1 Maja 30A/108, Opole.